کارگاه کشت سلولی

واریز مبلغ دوره و پر کردن فرم ذیل الزامی می باشد

بانک پارسیان به نام ایمان جان زمین

3708 2948 0612 6221 


کارگاه اصول GLP و کشت سلولی تئوری و عملی

يكی از اهداف كشت سلولی مطالعه سلول ها از نظر نحوه رشد، نيازهای غذايی و علـل توقـف رشد آن هاست. بنابراين برای مطالعه چرخه رشد سلولی، توسعه روش های كنترل رشد سـلول های سرطانی و تعديل بيان ژن ها نياز به كشت اين سلول ها در محيط خارج بـدن مـی باشـد

 

يكي ديگر از كاربردهای كشت سلولی، مطالعه تكامل جانداران است. 

به كمك كشت سلولی مي توان سلول های همسانی تهيه نمود و فعاليت های داخل سلولی از قبيل تكثير DNA، نسخه بـرداري از DNA و سـنتز RNA، سـنتز پـروتئين و سـاير جزئيات مربوط به متابوليسم را مطالعه كرد. 

همچنـين مـی تـوان پـس از اتصـال مولكول هـای مختلف به گيرنده غشايی مربوطه، اتفاقات بعدی و جريانات داخل سـلولی از قبيـل جابجـايی اين كمپلكس ها، نوع پيام های داخل سلولی و نحوه انتقال پيام ها را بررسی نمود. 

بـا اسـتفاده از سلول های كشت داده شده می توان برهم كنش سلول ها بر روی يكـديگر را مطالعـه نمـود. بعلاوه مي توان محصولات توليد شده توسط سلول ها بخصوص سلول های سرطانی را مطالعـه نموده و از انها برای راه اندازی آزمون های تشخيصی استفاده نمود. 

 

كشت سلولی در مقايسه با استفاده از حيوانات ازمايشگاهی محاسن زيادي دارد. ايـن تكنيـك باعث توليد مقادير متنابهی سلول همسان و يك دسـت جهـت انجـام پـروژه هـای تحقيقـاتی بيولوژی، پزشكی و غيره می گردد

 

در صورت لزوم می توان سلول های توليـد شـده را بـرای كاربردهای مختلف پزشكی نظير مهندسی بافت و توليد بافت هـای سـه بعـدی، ژن درمـانی، الكتروپوريشن و غيره بكار برد. 

 

از طرفي در محيط ازمايشگاهي مي توان سلول هـاي كشـت داده شده را تحت تأثير داروها، مواد شيميايی، نور ماوراء بنفش و غيره قـرار داد و در نهايـت تغييرات ژنتيكی و بيوشيميايی را در ايـن سـلول هـا بررسـی نمـود، در حاليكـه انجـام چنـين ازمايشاتی در موجودات زنده از نظر اخلاق پزشكی مورد پذيرش نبوده و قابل اجـرا نيسـت.

 

در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، از کشت سلول به عنوان یک ابزار مفید استفاده می‌‌شود، بنابراین بدون کسب تجربه و دریافت اطلاعات کافی، کار کردن در اتاق کشت با مشکلات بسیاری همراه است. 

 

***

از آنجایی که لوازم و سلول‌های موجود در این محیط، بسیار بـا ارزش بوده و کوچک‌ترین خطایی ممکن است زیان‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند،در این کارگاه تلاش بر این است تا تکنیک‌های عمومی و رایج کشت سلولی با توجه به تجربیات شخصی به زبان بسیار ساده و علمی آموزش داده شود، به‌گونه‌ای که پس از پایان آموزش، دانش آموختگان به أصول اولیه کشت سلول مسلط شده و قادر به کشت انواع مختلف سلول باشند و بتوانند تست های مختلف را به درستی انجام دهند.

  

☑️ همچنین  شرکت #سلول_بافت_آزما با توجه به اینکه کشت سلولی اصولی از ملزومات ارزیابی صحیح #فلوسایتومتری می باشد، در نظر دارد مجموعه کارگاه های تئوری و عملی #کشت_سلول را به صورت ماهانه برگزار نماید.

سرفصل­ های کارگاه

 

 1. آشنایی با اصول GLP و استریلیزاسیون در اتاق کشت سلولی
 2. آشنایی با مواد، وسایل و تجهیزات آزمایشگاه کشت سلول
 3. محلول سازی
 4. انواع محیط های کشت، سرم ها، آنتی بیوتیک ها و مکمل ها
 5. آموزش تئوری و عملی روش دفریز، پاساژ، فریز و نگهداری سلول
 6. آموزش تئوری و عملی روش شمارش سلول
 7. آشنایی با آلودگی­های موجود در آزمایشگاه کشت سلول و روش­های کنترل آن
 8. روش های بررسی سمیت سلولی (Cytotoxicity tests)
 9. سنجش زنده مانی سلول ها به روش فلوسایتومتری با رنگ آمیزی PI
 10. جداسازی گلبول های سفید تک هسته ای (MNC) از خون محیطی
 
 

 

کارگاه در 4 روز در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه برگزار خواهد شد.

 • این نام روی Certificate درج خواهد شد
 • Max. file size: 2 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.