خدمات

خدمات فنی

خدمات علمی

مشاوره در راه اندازی آزمایشگاه

از مرحله طراحی و مشاوره تا اجرا و نگهداری آزمایشگاه با شما هستیم

نصب و راه اندازی دستگاه های فلوسایتومتری

نصب ، راه اندازی ، سرویس های دوره ای و مواد مصرفی دستگاه ها

کالیبراسیون دستگاه های فلوسایتومتری

کالیبراسیون و تنظیم دقیق دستگاه ها مطابق با استانداردها

بانک آنتی بادی

کاملترین بانک آنتی بادی ها را از سلول بافت آزما بخواهید

انجام انواع تست های فلوسایتومتری

کلیه تست های فلوسایتومتری با سبا

آنالیز داده های فلوسایتومتری

آنالیز داده های فلوسایتومتری با ابزار و نرم افزارهای تخصصی